موسسه مطالعات حقوق آب در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ با شخصیت حقوقی به صورت موسسه غیر تجاری و با شماره ثبت ۴۳۷۸۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۶۰۸۵ با حضور تعدادی از پیشکسوتان و خبرگان صنعت آب و فاضلاب در جهت نیل به اهداف ذیل تشکیل گردید.

ادامه مطلب

آب و ورزش

منابع تامین آب ( چاه، چشمه، قنات، رودخانه و … )

سامانه های آب ( سد، تصفیه خانه، شبکه های آبیاری، زهکشی، خطوط انتقال و … )

آب کشاورزی ( مصرف و تولید آب و … )

آب صنایع، فضای سبز و خدمات ( معرفی و تولید آب و … )

آب شرب و آشامیدنی