آئین نامه اجرایی بند ز تبصره ۴۴ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۷

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 آئین نامه ها, قوانین و مقررات

شماره ۵۹۵۹۲/ ۲۴۳۵۴ه ۱۳۷۹/۱۲/۲۷

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(موضوع نامه شماره ۹۷۳۳/۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) وبه استناد بند(ز) تبصره (۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را بشرح زير تصويب نمود۰

ماده ۱- واگذاري حق برداشت جديد، به مجوز استفاده از آب براي اراضي كه سابقه كشت آبي در آنها وجود نداشته و يا تامين آب بيش از ميزان مصرف فعلي كه بر مبناي الگوي بهينه مصرف آب كشاورزي تعيين مي شود، اطلاق مي گردد۰

ماده ۲- طرحهاي تامين واتنتقال آب طرحهايي است كه در قالب برنامه هاي تامين آب ، شبكه هاي آبياري و زهكشي و طرحهاي كوچك تامين آب به اجرا در آمده و يا در حال اجرا بوده و يا آماده اجرا مي باشد۰

ماده ۳- سهم آب تخصيصي ميزان آبي است كه براساس وسعت ، الگوي كشت وامكانات آبي در قالب الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي توسط وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب ايران و سازمان هاي آب منطقه اي ) تعيين مي گردد۰

ماده ۴- حق اشتراك بر حسب نوع مصرف و سهم آب تخصيصي با توجه به ميزان سرمايه گذاري ، ارزش افزوده ، وضعيت كمي و كيفي منابع آب تخصيصي با توجه به ميزان سرمايه گذاري ، ارزش افزوده ، وضعيت كمي وكيفي منابع آب و شرايط منطقه اي در چهارچوب روش جاري توسط شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب وبرق خوزستان (حسب مورد)پيشنهاد و به تاييد وزارت نيرو مي رسد۰

ماده ۵- حق اشتراك متعلق به ملك است ودريافت حق اشتراك از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه به نام پرداخت كننده يا متقاضي ، دليل بر مالكيت يا شناسايي حقي براي وي نسبت به ملك نخواهدبود

ماده ۶- مبلغ حق اشتراك در قبال واگذاري انشعاب طي قرارداد منعقده بين وزارت نيرو(شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي )ومتقاضي دريافت مي شود۰

ماده ۷- وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور واريز خواهد شد۰ معادل وجوه حاصله از رديف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور در اختيار وزارت نيرو(شركتهاو سازمانهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان ) قرار مي گيرد۰

ماده ۸- شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي مكلفند با رعايت اولويتهاي زير:

الف : نگهداري ، مرمت ، نوسازي و بهسازي شبكه هاي آبياري موجود در منطقه طرح ۰

ب – نگهداري ، مرمت ، نوسازي و بهسازي ساير سازه هاي آبي نظير سدهاي مخزني ، تنظيم و انحرافي و ساير تاسيسات آبي حوزه آبريز در بر گيرنده طرح ۰

ج – اجراي طرحهاي تامين آب ، شبكه هاي آبياري وزهكشي و طرحهاي كوچك تامين آب كه حق اشتراك وصول شده مربوط به آن طرحهامي باشد

وجوه دريفاتي را بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند۰

ماده ۹- وزارت نيرو مكلف است در پايان سال ۱۳۸۰ گزارش عملكرد اقدامات انجام شده را در خصوص اجراي اين آئين نامه به هيات وزيران ارائه نمايد۰

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي