ارائه هرگونه خدمات دربستر وحریم منوط به استعلام ازآب منطقه ای ۳ /۱۲/۱۳۸۷

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

ریاست محترم اداره ثبت اسنادواملاک استان آذربایجان شرقی

باسلام

باارسال تصویرنامه شماره۱۰۰۰/۱۳۱۰۶ مورخ ۸۷/۷/۷ شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی دستورفرمائید قبل ازارائه هرگونه خدمات نسبت به مستحدثات درحریم بسترانهار،رودخانه ها ومسیلها ازشرکت آب منطقه ای استعلام لازم معمول گردد.

 

میرزا محمدی        

دادستان عمومی وانقلاب تبریز