از قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 حوزه فعالیت, قوانین

و – در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹,۱.۱۷ به وزارت نيرو(‌شركت‌هاي آب منطقه‌اي) اجازه داده مي‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده(۱۲)‌آيين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳.۷.۱۸ و مجتمع‌هاي گياهان دارويي و گل‌هاي زينتي كه از روش‌هاي نوين آبياري‌استفاده مي‌كنند براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت تا سقف‌دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال دريافت و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور‌به مصرف برساند