استفتاء درخصوص عدم امکان وقف رودخانه ها وانهار۷۵/۱۱/۶

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

شرکت آب منطقه ای خراسان شماره ۲۱۳/۷۰۶ تاریخ ۷۵/۱۱/۶

حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبری ومرجع تقلید شیعیان جهان دامت افاضاته

باسلام وآرزوی طول عمر باعزت وتوفیق روزافزون آن مقام معظم،احتراماً،همانگونه که استحضاردارندبراساس مواد ۱و۲ وتبصره های ذیل قانون توزیع عادلانه آب که به پیوست ارسال می گردد،تعیین حدبستر وحریم رودخانه ها وانهار ومسیلها وهمچنین حفظوحراست وبهره برداری ازآنها به وزارت نیرو محول گردیده است. درمواردی ملاحظه می گرددمحدوده اراضی موقوفه آستان قدس رضوی به رودخانه ،نهر ویا مسیل منتهی وعلیرغم تصریح اداره ثبت کل مبنی براینکه رودخانه ویا مسیل صرفاً می تواند به عنوان حدثبتی اراضی منظور گردیده وبه عنوان بخشی ازاراضی قرار نخواهد گرفت معهذا مسئولین محترم آستان قدس رضوی معتقدبه موقوفه بودن نهر،مسیل ویارودخانه واقع درمحدوده اراضی موقوفه می باشند.لطفاً نظرآن مقام معظم راباتوجه به مراتب فوق درمورداینکه آیارودخانه ،نهر یا مسیل چنانچه درمحدوده اراضی موقوفه قرارگرفته باشدجزواراضی موقوفه محسوب می گرددیاخیر،مرقوم وبه این شرکت امربه ابلاغ فرمایند.

مدیردفترحقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

پاسخ معظم له:

بسمه تعالی:رودخانه ها ومسیلها وانهارعمومی قابل وقف نیستند.والله العالم- علی بن الجوادالحسینی