امكان استفاده از وكيل به عنوان عضو حقوقي كميسيون۱۳۸۶/۶/۱۴

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

شماره ۱۴۰/۳۸۳۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۴

در خصوص وكلايي كه بصورت مشاور حقوقي شركت همكاري داشته و داراي سابقه خدمت در صنعت آب هستند به آگاهي مي رساند استفاده از خدمات آنان به عنوان عضو حقوقي كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها با توجه به اينكه در آئين نامه وجود تخصص حقوقي ملاك عمل قرار گرفته و استخدام فرد مورد نظر نبوده ، با رعايت ضوابط مندرج در آئين نامه فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۶۰۰ مورخ ۲۴/۲/۸۶ معاونت محترم امور آب و آبفا بلامانع است

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۶۰۰ مورخ ۲۴/۲/۸۶

با توجه به اهميت و حساسيت نحوه و نوع انتخاب اعضاي كميسيونهاي صدور پروانه در شركتهاي آب منطقه اي و از آنجائيكه تصميمات و اقدامات كميسيون مذكور اقدام و تصميم وزارت نيرو قلمداد شده و از اعتبار و ارزش ويژه اي برخوردار مي باشد. مقتضي است ضمن رعايت و احراز شرايط مقرر در بند ۳ ماده ۵ آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره ذيل آن مقرر است عضو حقوقي از بين كارشناسان حقوقي آن شركت انتخاب و معرفي گرديده و از تعيين و معرفي اشخاص خارج از شركت آب منطقه اي خودداري بعمل ايد. بديهي است در صورت عدم احراز شرايط مقرر درر آئين نامه ، عنداللزوم از همكاري كارشناسان حقوقي شركتهاي آب منطقه اي استانهاي همجوار موقتاً تا تعيين و معرفي فرد ذيصلاح بعنوان عضو حقوقي كميسيون صدور پروانه هاي آن شركت استفاده گردد .

معاون وزير