اهداف ما

بوسیله 2019/08/03 درباره موسسه
  • توسعه و گسترش پژوهش، تولید و تعمیق دانش و فناوری در امور آب
  • کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری نوین جهانی امور آب
  • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی درباره مسائل و مباحث آب و به کاربردن روش‌های جدید علمی و فنی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آب