بخشنامه لزوم استفاده از نماينده حقوقي ۱۵/۵/۱۳۸۷

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

حسب گزارشهاي واصله در برخي موارد مشاهده گرديده كه شركتهاي دولتي جهت معرفي نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني از كارشناسان شركتهاي طرف قرارداد و پيمانكاران استفاده نموده و مبادرت به تنظيم معرفينامه به نام اين افراد مي نمايند. با توجه به اينكه اقدام مذكور موجه نبوده و منطبق بر قوانين نيست و موجب مسئوليت مديرعامل و ساير مديران و مسئولين مرتبط با موضوع مي باشد. شايسته است ترتيبي اتخاذ گردد كه در معرفي نماينده حقوقي به مراجع قضائي يا ساير مراجع ، الزاماً از كاركنان واحد حقوقي خود با رعايت شرايط مقرر قانوني استفاده نمايند و استفاده از خدمات موسسات حقوقي ذيصلاح مي بايست در قالب استفاده از وكلاي دادگستري وفق ماده ۳۲ قانون فوق الذكر با تنظيم وكالتنامه صورت پذيرد.