موسسه مطالعات حقوق آب در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ با شخصیت حقوقی به صورت موسسه غیر تجاری و با شماره ثبت ۴۳۷۸۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۶۰۸۵ با حضور تعدادی از پیشکسوتان و خبرگان صنعت آب و فاضلاب در جهت نیل به اهداف عالی در حوزه مطالعات حقوق آب تشکیل گردید.