تغییر در مفاد پروانه ۱۳۸۷/۰۶/۰۷

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

هرگونه تغيير درمفاد پروانه درصلاحيت كميسيون
شماره ۴۰۰/۱۰۹۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۷

باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده از پرونده هاي چاههاي موجود مشاهده مي گرددكه دربرخي مواردمديران وكارشناسان اقدام به تغيير مفاد پروانه بهره برداري نموده اند لذا منبعد بدينوسيله به اطلاع ميرساند كه هرگونه تغيير در مفاد پروانه بهره برداري اعم از افزايش قدرت مجاز موتور – كف شكني – لايروبي – تغيير در دبي لحظه اي و ميزان برداشت از چاه – ادامه حفاري چاههاي در حال حفاري و … فقط با تائيد كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها امكان پذير مي باشد .