حق النظاره ۱۳۸۲

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

دفتر محترم هيات دولت

عطف به نامه شماره ۳۶۱۳۰/۲۹۴۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۶ و پيرو نظريه شماره ۳۱۲۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۶ در خصوص (( حق النظاره آب استحصالي كشاورزان ))اعلام ميدارد:

در قانون توزيع عادلانه آب ،استحصال آب توسط اشخاص بدون نظارت دولت ،تجويز نشده است فلذا طبعاً تقاضاي استحصال آب مستلزم در خواست نظارت دولت نيز مي باشد.

ضمناً يادآور مي شود عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴ ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه … مصوب ۱۳۸۱ ،با توجه به عبارت (آب مصرفي مشتركين)) ناظر به آبي است كه توسط دولت استحصال ميشود و آب استحصالي توسط اشخاص (كه در بند ب ماده ۳۳ قانون توزيع عادلانه آب مورد حكم قرار گرفته است )مشمول عوارض مذكور در بند (ج) ماده ۴ فوق الذكر نمي باشد تا ممنوعيت مذكور در ماده (۵)قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم مانع دريافت حق النظاره از مصرف كنندگان باشد