دوره های آموزشی و تخصصی حقوق آب

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 آموزش

دوره‌های تخصصی آب و فاضلاب

 • آشنایی با فرآیند مطالعات، طراحی و اجرای طرح‏‏‌های تصفیه‌خانه آب و شبکه آب‌رسانی
 • مبانی و مطالعات پایه طرح‌‏های آب و فاضلاب + نرم‌‏افزار GIS مقدماتی کاربردی
 • مبانی و ضوابط طراحی شبکه‏‌های آب‌‏رسانی + نرم‌‏افزار WaterGEMS
 • دوره سطح یک آموزش نرم‌‏افزار WaterGEMS
 • دوره سطح دو آموزش نرم‌‏افزار WaterGEMS
 • دوره سطح سه آموزش نرم‌‏افزار WaterGEMS بهره برداری
 • GIS کاربردی در شبکه آب‌‏رسانی
 • مبانی و ضوابط طراحی شبکه‏‌های فاضلاب + نرم‌‏افزار SewerGEMS
 • GIS  کاربردی در شبکه جمع‌‏آوری فاضلاب
 • اصول و ضوابط طراحی تصفیه‏‌خانه آب شهری
 • اصول و ضوابط طراحی تصفیه‌‏خانه آب صنعتی
 • روش‏‌های نوین تصفیه آب (فرآیندهای غشایی و اسمز معکوس)
 • طراحی آب شیرین‌‏کن‌‏های اسمز معکوس
 • طراحی سیستم‌‏های سختی‌‏گیری توسط رزین‌‏های تبادل یونی
 • اصول و ضوابط طراحی تصفیه‏‌خانه فاضلاب شهری
 • اصول و ضوابط طراحی تصفیه‌‏خانه فاضلاب صنعتی
 • فرآیندهای تصفیه آب
 • فرآیندهای تصفیه فاضلاب
 • تله‏متری در طرح‏های آب و فاضلاب
 • ارزیابی اثرات محیط‏زیستی در طرح‏های آب و فاضلاب