شرکتهای آب منطقه ای

بوسیله 2018/12/05 آگوست 6th, 2019 حوزه فعالیت

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي

هيئت وزيران در جلسه هاي مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۶۹۴۳/۲۰/۰۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ وزارت نيرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ، اساسنامه شرکتهاي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل، آذربايجان غربي، اصفهان و چهارمحال و بختياري، تهران، خراسان، سيستان و بلوچستان، غرب، فارس، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد، کرمان، گيلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده ۱ –  نام شرکت ، شرکت سهامی آب منطقه ای . . . / سازمان آب و برق خوزستان می باشد که از  این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود

ماده ۲ – هدف شرکت ، انجام فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است .
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت ، شهر  . . . خواهدبود

ماده ۴ – نوع شرکت سهامی ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته وطبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملاتی  واستخدامی خود اداره می شود .

ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است

ماده ۶ – سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ  . . . ریال که به  . . . سهم . . . ریالی منقسم گردیده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد . تبصره – تغییرات سرمایه  با رعایت قوانین مربوط پس از تایید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیات وزیران انجام می گیرد .

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷ – موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت ، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب ، تولید انرژی برق آبی ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات و سازه های آبی ( به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب ) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط وسیاست های وزارت نیرو می باشد . برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد :

۱:  انجام  مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق  آبی .

۲: تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرها و صنایع ، پایداری وایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

۳: بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب ،  انتقال آب ، تولید انرژی برق آبی ایجادشده و یا واگذارشده . تبصره  – تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره برداری و تحت مدیریت مرکزملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور ( دیسپاچینگ ) خواهدبود

۴: بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو .
۵: اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید .
۶: کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب موردنیاز بخشهای مختلف مصرف .
۷: انجام تحقیقات لازم درباره  منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و به کاربردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی وتاسیسات و سازه های وابسته .
۸: واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط  در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط .
۹: تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط .
۱۰: خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرائی ، بهره برداری و نگهداری  از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات .
۱۱: اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی .
۱۲: جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در اجرای طرح های توسعه منابع آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به صنایع و شهرها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی .
۱۳: همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ،  فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و  وظایف  شرکت .
۱۴: انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد .
تبصره – شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .
فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۸ – ارکان شرکت عبارتست از

:
الف – مجمع عمومی .
ب – هیات مدیره و مدیرعامل .
ج – بازرس و حسابرس .
ماده ۹ – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد .
ماده ۱۰ – مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
۱ – مجمع عمومی عادی .
۲ – مجمع عمومی فوق العاده .
ماده ۱۱ –  مجمع عمومی عادی  حداقل سالی دو بار تشکیل خواهدشد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکرشده است . بار دوم جهت رسیدگی  و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی قیدشده است .
تبصره – مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود .
ماده ۱۲ – مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی  رسمیت خواهدداشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهدبود . دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی  به عمل خواهدآمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه  دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود .
ماده ۱۳ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
۲ – رسیدگی  و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و  بودجه شرکت .
۳ – اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
۴ – انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت .
۵ – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره .
۶ – تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .
۷ – تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط .
۸ – بررسی و تایید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش های مختلف مصرف ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو .
۹ – بررسی و تایید تعرفه آب ، حق اشتراک ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با درنظرگرفتن  بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های  مربوط .
تبصره – چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد ، جبران مابه التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهدشد .
۱۰ – تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران  و سایر قوانین و مقررات مربوط .
۱۱ – بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین  سقف پست های موردنیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی .
۱۲ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور  و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط .
۱۳ – پیشنهاد ضوابط مربوط  به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران .
۱۴ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
۱۵ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق  قوانین و مقررات   و مفاد این اساسنامه ،  مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قیدشده است .
ماده ۱۴ –  وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :
۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه  شرکت .
۲ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
۳ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط .
ماده ۱۵ – هیات مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهدبود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضای هیات مدیره می بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع  آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند . اعضای هیات مدیره  برای مدت  دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهندبود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده ۱۶ – مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هریک از اعضای اصلی هیات مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیرممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهدشد .
تبصره – عضو علی البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .
ماده ۱۷ – جلسات هیات مدیره  با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت آرای موافق کل  اعضاء اتخاذ خواهدگردید .
ماده ۱۸  – جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طورمنظم  در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته  قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهدشد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهدبود .
ماده ۱۹ – هیات مدیره دارای دفتری خواهدبود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهدرسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد .
ماده ۲۰ – هیات مدیره برای انجام هرگونه  عملیات و معاملات که مرتبط  با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد :
۱ – پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
۲ – تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب .
۳ – رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و  صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
۴ – تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
۵ – تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه .
۶ – تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات .
۷ – تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف ، انرژی برق  آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی .
۸ – انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت .
۹ – بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
۱۰ – بررسی و پیشنهاد  ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی .
۱۱ – تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .
۱۲ – هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .
۱۳ – بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع  عمومی با رعایت مقررات مربوط .
۱۴ – انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تایید و صدور حکم .
۱۵ – بررسی  و تصویب دستورالعمل  های داخلی لازم برای اداره شرکت .
۱۶ – تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .
۱۷ –  هیات مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به  مدیرعامل تفویض نماید .
ماده ۲۱ – مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده  که برای مدت دو سال از بین اعضای هیات مدیره  یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیرعامل  در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را  به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .
ماده ۲۲ – وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :
۱  – اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی .
۲  –  تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره .
۳  – پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .
۴  – تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره .
۵ – تعیین  روش های اجرائی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط .
۶  –  پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره .
۷ – پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
۸ – تنظیم قراردادهای مربوط  به بندهای ( ۵ ) و ( ۶ )  ماده ( ۷ ) اساسنامه و ارائه آنها به هیات مدیره جهت  تصویب .
۹ – نظارت برحسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط .
۱۰ –  اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است .
۱۱ – عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مصوب مراجع ذی صلاح .
ماده ۲۳ – مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر  را دارد . مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .
ماده ۲۴ – کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می بایستی به امضای مدیرعامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره ( یا نماینده منتخب هیات مدیره ) برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهدرسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهدرسید .
ماده ۲۵  – در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبربوده و قدرت اجرائی خواهدداشت
ماده ۲۶ – شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهدبود که با رعایت قوانین ومقررات و تصویب  مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد .
تبصره ۱  – اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
تبصره ۲ – مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه  بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام  وظایف خود نبود ، حسب تشخیص رئیس مجمع  عمومی به وظایف  خود عمل نماید .
فصل چهارم : صورت مالی
ماده ۲۷ – سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه  همان سال می باشد .
ماده ۲۸ – صورت های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
ماده ۲۹ – شرکت مجاز خواهدبود بخشی از اعتبارات موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۲۲ ) اساسنامه را برای انجام خدمات معین  به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد .
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده ۳۰ – این شرکت  از نظر سیاست ها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه وبهره برداری از سازه ها ، تاسیسات و منابع  آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهدبود .
این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۲۷۴۰/۳۰/۸۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲  و شماره ۳۰۱۸/۳۰/۸۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور  – محمدرضا  عارف

نوع :

اساس نامه

شماره انتشار :

۱۶۹۷۶

تاریخ تصویب :

۱۳۸۱/۱۲/۱۴

تاریخ ابلاغ :

۱۳۸۲/۰۳/۲۴

شماره عنوان سایت آدرس سایت
۱ سازمان آب و برق خوزستان http://www.kwpa.ir
۲ شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي http://www.azarwater.ir
۳ شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي http://www.agrw.ir
۴ شركت آب منطقه‌اي اردبيل http://www.arrw.ir
۵ شركت آب منطقه‌اي اصفهان http://www.esrw.ir
۶ شركت آب منطقه‌اي ايلام http://www.ilrw.ir
۷ شركت آب منطقه‌اي بوشهر http://www.bsrw.ir
۸ شركت آب منطقه‌اي تهران http://www.thrw.ir
۹ شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي http://www.wnkh.ir
۱۰ شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي http://www.skhrw.ir
۱۱ شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي http://www.khrw.ir
۱۲ شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري http://www.cbrw.ir
۱۳ شركت آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان http://www.sbrw.ir
۱۴ شركت آب منطقه‌اي سمنان http://www.smrw.ir
۱۵ شركت آب منطقه‌اي زنجان http://www.znrw.ir
۱۶ شركت آب منطقه‌اي فارس http://www.frrw.ir
۱۷ شركت آب منطقه‌اي قزوين http://www.qzrw.ir
۱۸ شركت آب منطقه‌اي قم http://www.qmrw.ir
۱۹ شركت آب منطقه‌اي كردستان http://www.kdrw.ir
۲۰ شركت آب منطقه‌اي كرمان http://www.krrw.ir
۲۱ شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه http://www.kshrw.ir
۲۲ شركت آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد http://www.kbrw.ir
۲۳ شركت آب منطقه‌اي گلستان http://www.gsrw.ir
۲۴ شركت آب منطقه‌اي گيلان http://www.glrw.ir
۲۵ شركت آب منطقه‌اي لرستان http://www.lsrw.ir
۲۶ شركت آب منطقه‌اي مازندران http://www.mzrw.ir
۲۷ شركت آب منطقه‌اي مركزي http://www.marw.ir
۲۸ شركت آب منطقه‌اي هرمزگان http://www.hrrw.ir
۲۹ شركت آب منطقه‌اي همدان http://www.hmrw.ir
۳۰ شركت آب منطقه‌اي يزد http://www.yzrw.ir