شرکت های آب و فاضلاب روستایی

بوسیله 2018/12/05 آگوست 6th, 2019 حوزه فعالیت

اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان

‌اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان

۱۳۷۶٫۰۵٫۰۸ – – – ۵۳۳

شماره: .۶۲۷۲۲ت۱۷۷۷۸‌ه‍

تاریخ: ۱۳۷۶٫۵٫۲۹

وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ بنابه پیشنهاد مشترک شماره .۲۸۷۳۵ص.۱۰٫‌و مورخ
۱/۱۲/۱۳۷۵ وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و به استناد
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی‌استان را به شرح زیر تصویب نمود:

‌اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان

‌فصل اول ـ کلیات و موضوع شرکت

‌ماده ۱ ـ نام شرکت، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ………….. است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

‌ماده ۲ ـ مرکز اصلی شرکت شهر …………. است.

‌تبصره ـ شرکت می‌تواند براساس ماده (۳) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی

ـ ‌مصوب ۱۳۷۴ ـ (‌که در این اساسنامه قانون نامیده‌می‌شود) با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و  مقررات مربوط در مراکز شهرستانهای تابع استان اقدام به ایجاد شعبه یا شرکت کند.

‌ماده ۳ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق قانون، مقررات این اساسنامه، مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و در موارد‌پیش‌بینی نشده قانون تجارت اداره می‌شود.

‌ماده ۴ ـ مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

‌ماده ۵ ـ موضوع شرکت عبارتست از:

‌الف ـ مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی.

ب ـ مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستایی (‌اعم از جمع‌آوری، انتقال و تصفیه).

ج ـ نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه‌خانه‌ها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ، خطوط‌انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه‌های توزیع.

‌د ـ نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده.

‌هـ ـ مرمت، بازسازی و توسعه شبکه‌ها و تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها.

‌و ـ تأمین آب آشامیدنی در شبکه‌های روستایی براساس استانداردهای مصوب.

‌ز ـ انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت.

‌تبصره ۱ ـ نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکتهای آب و فاضلاب استان …………… توسط معاونت ذی‌ربط وزارت جهاد‌سازندگی انجام می‌گیرد.

‌تبصره ۲ ـ مسؤولیت پی‌گیری تصویب اعتبارات عمرانی (‌ملی و روستایی) شرکتهای مذکور بر عهده وزارت جهاد سازندگی است.

‌فصل دوم ـ سرمایه شرکت

‌ماده ۶ ـ سرمایه شرکت معادل پنج میلیون (۰۰۰‌ر۰۰۰‌ر۵) ریال است که به پانصد سهم

ده‌هزار ریالی تقسیم شده و کلا” متعلق به دولت است.

‌ماده ۷ ـ نیروی انسانی مورد نیاز، تأسیسات، ماشین‌آلات، داراییها و دیگر اموال براساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون به این شرکت‌واگذار و منتقل می‌شود.

‌تبصره ـ کلیه اموال و امکانات موضوع این ماده به قیمت ارزش دفتری به سرمایه شرکت
افزوده خواهد شد.

‌فصل سوم ـ ارکان شرکت

‌ماده ۸ ـ شرکت دارای ارکان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره

ج ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

‌د ـ بازرس (‌حسابرس)

‌ماده ۹ ـ مجمع عمومی متشکل از وزیر جهاد سازندگی یا نماینده وی در استان، رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی در استان، رییس سازمان‌جهاد استان، وزیر کشور یا نماینده وی در استان، و وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی در استان است که نمایندگی سهام دولت را در مجمع‌عمومی دارا هستند.

‌تبصره ۱ ـ وزیر جهاد سازندگی یا نماینده وی ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.

‌تبصره ۲ ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت استان بدون داشتن

حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت می‌کنند. رییس‌هیأت مدیره و مدیر عامل دبیر مجمع

عمومی است.

‌تبصره ۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

‌ماده ۱۰ ـ دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور

جلسه باید حداقل (۱۵) روز قبل کتبا” از طرف رییس مجمع‌برای اعضا ارسال شود.

‌ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی بر دو نوع است:

ـ مجمع عمومی عادی

ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

‌مجمع عمومی عادی

‌ماده ۱۲ ـ مجمع عمومی عادی در هرسال حداقل دو مرتبه تشکیل می‌شود یک‌بار در شش ماه اول سال برای تصویب صورتهای مالی سال قبل و سایر‌مسایل مطروح شرکت و دیگری در شش ماه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال آتی و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار دارد.‌وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

‌الف ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش عملکرد و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ب ـ رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

ج ـ تصویب دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مقررات مربوط.

‌د ـ تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد اندوخته مطابق مقررات.

‌هـ ـ بررسی و تصویب تشکیلات شرکت برای ارایه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

‌و ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‌ز ـ تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتها با رعایت  مقررات مربوط.

ح ـ عزل و نصب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرس) ‌حسابرس) شرکت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

ط ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت.

ی ـ تصمیم‌گیری در خصوص سایر موضوعاتی که مطابق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع

عمومی عادی شرکت است یا مواردی که در دستور کار‌مجمع گذارده شده‌است.

‌تبصره ۱ ـ به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه‌های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، مجمع عمومی می‌تواند در چهارچوب‌تصویبنامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳٫۴٫۱۹ بخشی از اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی تفویض کند.

‌تبصره ۲ ـ تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل داجراست.

‌ماده ۱۳ ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنابه دعوت رییس مجمع عمومی، مدیر عامل یا تقاضای کتبی بازرس (‌حسابرس) با ذکر علت در هر‌زمان تشکیل می‌شود. دستور جلسه مجمع عمومی یاد شده مطابق آنچه در دعوتنامه ذکر شده‌است می‌باشد.

‌مجمع عمومی فوق‌العاده

‌ماده ۱۴ ـ تصمیم‌گیری در موارد زیر فقط با مجمع عمومی فوق‌العاده است:

‌الف ـ پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و ارایه آن به وزارت جهاد سازندگی به منظور ارایه به هیأت وزیران با رعایت مقررات مربوط.

ب ـ کاهش یا افزایش سرمایه.

ج ـ پیشنهاد انحلال شرکت به مراجع ذی‌صلاح.

ب ـ هیأت مدیره

‌ماده ۱۵ ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و تا موقعی که‌تجدید انتخاب به عمل نیامده‌است در مقام خود باقی می‌مانند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

‌تبصره ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی با تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

‌ماده ۱۶ ـ جلسات هیأت مدیره هر ماه یک بار به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حضور سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل شرکت یا در‌هر محلی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین کند تشکیل می‌شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیأت مدیره با رییس‌هیأت مدیره و مدیر عامل است.

‌تبصره ۱ ـ در صورت عزل، فوت یا استعفای یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی البدل به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل‌در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده و رای می‌دهد. در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به قایم مقامی وی‌وظایف محول را در حدود اختیارات تفویضی انجام می‌دهد.

‌تبصره ۲ ـ هیأت مدیره دارای دفتری است که تمام تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضران در جلسه می‌رسد.

‌ماده ۱۷ ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

‌الف ـ بررسی برنامه‌های میان مدت و بلندمدت پیشنهادی در چهارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب برای ارایه به مجمع عمومی .

ب ـ بررسی بودجه پیشنهادی، گزارش عملیات سالانه، ترازنامه و برنامه عملیات آتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.

ج ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت براساس اصول و ضوابط تشکیلاتی مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب مجمع‌عمومی .

‌د ـ پیشنهاد ایجاد و انحلال شرکتهای فرعی یا شعب در محدوده استان به مجمع عمومی  برای تصویب.

‌هـ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها.

‌و ـ عقد هر نوع قرارداد به منظور اجرای وظایف شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن.
‌ز ـ تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.

ح ـ پیشنهاد تأسیس یا مشارکت در شرکتهای مرتبط با وظایف موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به مجمع عمومی برای اتخاذ‌تصمیم.

ط ـ هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تفویض ‌کند.

‌ماده ۱۸ ـ ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط ‌است.

ج ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

‌ماده ۱۹ ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابع شرکت ریاست دارد و با رعایت مقررات این‌اساسنامه مجری مصوبات هیأت مدیره است.

‌ماده ۲۰ ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

‌الف ـ مسؤولیت اداره کلیه امور شرکت از قبیل نظارتهای مالی، فنی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال.

ب ـ عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه براساس آیین‌نامه‌های مصوب.

ج ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی، اداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر.

‌د ـ تهیه برنامه میان مدت و بودجه سالانه و ارایه آن برای تأیید به هیأت مدیره.

‌هـ ـ تهیه آیین‌نامه بهره‌برداری (‌شامل نحوه تعیین میزان تعرفه آب بها، حق انشعاب و برخورد با متخلفان و …) و ارایه به هیأت مدیره برای تصویب.

‌ماده ۲۱ ـ مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض کند.

‌د ـ بازرس (‌حسابرس)

‌ماده ۲۲ ـ بازرس (‌حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی است که عهده‌دار وظایف قانونی حسابرسی و بازرسی شرکت است.

‌ماده ۲۳ ـ اقدامات بازرس (‌حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

‌فصل چهارم ـ سایر مقررات

‌ماده ۲۴ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و‌یکی از اعضای هیأت مدیره معتبراست.

‌تبصره ـ چکهای صادر شده از سوی شرکت علاوه بر امضای مقامات موضوع این ماده باید به امضای ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی برسد.

‌ماده ۲۵ ـ سال مالی شرکت به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه است، از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان‌سال خاتمه می‌یابد.

‌ماده ۲۶ ـ هیأت مدیره شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به‌بازرس (‌حسابرس) تسلیم کند. بازرس (‌حسابرس) موظف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف دو ماه‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی‌ربط تسلیم کند.

‌ماده ۲۷ ـ سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک‌دهم از باقیمانده، به عنوان اندوخته قانونی با رعایت‌مقررات مربوط به مصرف توسعه تأسیسات می‌رسد.

‌این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۶٫۲۱٫۱۱۸۶ مورخ ۱۳۷۶٫۵٫۱۹ شورای محترم نگهبا به تأیید شورای یاد ‌شده رسیده‌است.

‌حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

شماره عنوان سایت آدرس سایت
۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي http://www.eabfar.ir
۲ شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان غربي http://www.abfar-wazar.ir
۳ شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل http://www.abfar-ardabil.ir
۴ شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان http://www.abfar-isfahan.ir
۵ شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام http://www.abfar-ilam.ir
۶ شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر http://www.abfar-bushehr.ir
۷ شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران http://www.abfartehran.ir
۸ شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري http://www.abfar-chb.ir
۹ شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي http://www.abfar-kh.ir
۱۰ شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي http://www.abfar-kj.ir
۱۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي http://www.abfar-nkh.ir
۱۲ شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان http://www.abfar-khoozestan.ir
۱۳ شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان http://www.abfarzanjan.ir
۱۴ شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان http://abfarsemnan.co.ir
۱۵ شركت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان http://www.abfarsistan.ir
۱۶ شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس http://www.abfar-fars.ir
۱۷ شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين http://www.abfar-qazvin.ir
۱۸ شركت آب و فاضلاب روستايي استان قم http://abfar-qom.ir
۱۹ شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان http://www.abfar-kurdistan.ir
۲۰ شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان http://www.abfar.kr.ir
۲۱ شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه http://www.abfar-ks.ir
۲۲ شركت آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بويراحمد http://www.abfar-kb.ir
۲۳ شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان http://www.golestanabfar.ir
۲۴ شركت آب و فاضلاب روستايي استان گيلان http://www.guilan-abfar.ir
۲۵ شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان http://www.lorestanabfar.ir
۲۶ شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران http://www.abfar-mazandaran.ir
۲۷ شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي http://www.abfarmarkazi.ir
۲۸ شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان http://www.abfarhor.ir
۲۹ شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان http://www.abfarhamedan.ir
۳۰ شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد

http://www.abfaryazd.ir