شيوه نامه تعيين سقف تخصيص و حد تخصيص هاي خرد و كلان در دشتهاي آزاد و ممنوعه

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

براساس تبصره ماده ۳-۱۴ دستورالعمل اجرائي نظام تخصيص آب ، روش تعيين سقف تخصيص و حد تخصيص هاي خرد و كلان دردشتهاي آزاد و ممنوعه درتاريخ ۱۳۷۹/۲/۱۸به تصويب نهايي كميسيون تخصيص آب سازمان مديريت منابع آب كشور به شرح ذيل رسيده است .

۱-دشتهاي آزاد

۱-۱-سقف تخصيص

۱-۱-۱-حجم آب مازاد بر هر دشت از نتايج محاسبات بيلان و پارامترهايي نظير خروجي زيرزميني ، تلفات آب بصورت تبخير و زهكش تعيين مي گردد .

۱-۱-۲-حجم آب قابل اعتماد براي تخصيص ، با توجه به بند فوق ودر نظر گرفتن كيفيت آب آبخوان و اثرات تخصيص برروي مناطق پايين دست محاسبه مي شود .

۱-۱-۳-محاسبات بيلان دشتها از گزارشات طرح جامع آب كشور و با هماهنگي مركز تحقيقات منابع آب استخراج مي گردد .

۱-۱-۴-حجم آب قابل اعتمادبراي تخصيص هر دشت به چند دوره زماني تقسيم و براي هر دوره حجم آب قابل تخصيص به عنوان سقف تخصيص اعلام خواهد شد .

۱-۱-۵-اعلام سقف براي دوره بعدي منوط به تخصيص كل منابع آب از دوره اول و اطمينان از به بهره برداري رسيدن تخصيص هاي انجام شده و همچنين بررسي چگونگي استقرار نظام تخصيص در شركتهاي آب منطقه اي و نحوه جمع آوري اطلاعات و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مي باشد .

۱-۱-۶-در زمان تصويب اين روش سناسي از مجموع ۶۱۲ دشت يا محدوده مطالعاتي ( برحسب تقسيمات مركز مطالعات پايه منابع آب ) حدود ۱۵۰ دشت آن ( برحسب نظر دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني ) بلحاظ توسعه بهره برداري از آبهاي زيرزميني ممنوعه و باقيمانده دشتها آزاد مي باشند .

بنابراين انجام محاسبه حجم آب قابل اعتماد براي تخصيص درمورد ۴۶۲ دشت آزادصورت خواهد گرفت .

۱-۱-۷-به منظور تدقيق بيلان منابع آب و تصحيح مقادير آب ازاد و قابل اعتماد ، كميسيون تصويب نمود هر ۵ سال يكبار بيلان كليه دشتها تهيه شود . بدين منظور لازمست تمهيدات لازم از طرف شركت هاي آب منطقه اي و مركز تحقيقات منابع آب ( تماب ) وساير واحدهاي ستادي ذيربط در چارچوب يك ساز و كار مناسب اتخاذ گردد .

۱-۲-تعيين حد تخصيص خرد و كلان

۱-۲-۱-متوسط آبدهي چاهها در هر دشت محاسبه مي گردد و سقف تخصيص خرد همين رقم خواهد بود كه توسط سازمان مديريت آب براي هر يك از دشتهاي آزاد اعلام مي گردد .

۱-۲-۲-شركت هاي آب منطقه اي مي توانند راساً ودر چارچوب سقف هاي اعلام شده ( بند ۱-۱-۴) و مفاد نظام تخصيص آب بدون نظر خواهي از ستاد نسبت به تخصيص آب براي متقاضي اقدام نمايند . در اين صورت لازمست يك نسخه از مجوزهاي صادر شده به دفتر حفاظت و يك نسخه نز به دبيرخانه كميسيون تخصيص آب ارسال گردد .

۱-۲-۳-در مورد متقاضياني كه آب مورد تقاضاي آنها بيش از رقم اعلام شده در بند ۱-۲-۱ بالا باشد، ضروري است پس از مشخص شدن نظر صريح كميته تخصيص آب استان و يا شركت ، پرونده به دفتر حفاظت و بهره برداري از آب هاي زيرزميني ارسال گردد .

۱-۲-۴-دفتر حفاظت و بهره برداري از آب هاي زيرزميني پس از بررسي پرونده ، نظرات مشخص و مستدل آن دفتر را جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه كميسيون تخصيص آب ارسال خواهد نمود .

۱-۲-۵-مصوب كميسيون تخصيص آب درباره پرونده هاي ارسالي برحسب مورد يا از طريق رياست كميسيون تخصيص آب ، و يا از طريق دفتر حفاظت آبهاي زيرزميني به متقاضي و يا شركتهاي آب منطقه اي ابلاغ خواهد شد .

۲-دشتهاي ممنوعه

۲-۱-كليه تقاضاهاي تخصيص آب از منابع آب زيرزميني دشت هاي ممنوعه ، صرفاً براي مصارف تعيين شده در ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي فصل دوم قنون توزيع عادلانه آب ( مصارف شرب وصنعت ) قابل بررسي خواهد بود .

۲-۲-براي مصارف با دبي ۲ ليتر در ثانيه و كمتر از آن ، اتخاذ تصميم به كميته تخصيص آب شركت هاي آب منطقه اي واگذار مي شود ، مشروط براينكه شركتهاي مذكور قبلاً نيازهاي خود را در چارچوبي كه توسط دفتر برنامه ريزي آب وزارت نيرو تهيه خواهد شد اعلام نمايند . بديهي است براساس ارزيابي تقاضاهاي رسيده سقف اوليه اي با تصويب كميسيون تنظيم و به شركتهاي آب منطقه اي ابلاغ مي گردد .

۲-۳-براي مصارف ۲ تا ۱۰ ليتر در ثانيه ، پرونده متقاضي همراه با نظرات صريح شركتها به دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني درسازمان مديريت منابع آب ارسال مي گردد . تقاضاي رسيده در دفتر مذكور در كميسيوني مركب از سه نفر شامل يك نفر نماينده از كميسيون تخصيص آب سازمان مديريت منابع آب ، يك نفر از مركز تحقيقات منابع آب و مديركل دفتر حفاظت آبهاي زيرزميني رسيدگي و تصميم نهايي گرفته خواهد شد . مسئوليت كميته مذكور به عهده مديركل دفتر حفاظت خواهد بود .

۲-۴-درمورد تقاضاهاي بيشتر از ۱۰ ليتر در ثانيه ، نظرات كميته تخصيص آب سازمانها به دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني اعلام ودفتر مذكور پس از بررسي مقدماتي پرونده را همراه با نظرات مستدل خود به كميسيون تخصيص آب سازمان مديريت منابع آب ارسال خواند نمود . تصميمات كميسيون درباره اين نوع پرونده ها بصورت قطعي برحسب مورد يا از طريق رئيس كميسيون تخصيص آب ويا دفتر حفاظت و بهره برداري به متقاضي يا شركتهاي آب منطقه اي ابلاغ خواهد شد .