عدم جواز دخل وتصرف شهرداریهادراراضی انهارمتروکه ومسیلها۱۳۷۷/۱۲/۴

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

مدیر عامل محترم سازمان آب منطقه ای تهران شماره ۸۴۲/۷۴/۲

باسلام                                         تاریخ : ۴/۱۲/۱۳۷۷

احتراماً در خصوص واگذاری بستر متروکه و انهار طبیعی در محدوده شهرها و روستاها پس از بررسیهای انجام شده توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور با توجه به مفاد بند ح ماده ۸ آئین نامه نحوه تعییین حد بسترو حریم رودخانه ها و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی مصوب ۱۳۷۰/۴/۱۲ توسط وزارت نیرو با رعایت مقررات امکان پذیر است ،علیهذا هرگونه دخل و تصرف شهرداریها در اراضی انهار متروکه و مسیلها بدون رعایت مقررات مذکور صورت پذیرفته فاقد محمل قانونی می باشد از طرفی وجوه حاصل از فروش اینگونه اراضی در سنوات قبل توسط وزارت نیرو و سازمانهای تابعه با رعایت مقررات بحساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز شود ،خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق را درکلیه ادارات تابعه اعمال نمایند.

محمد حسینی              


سرپرست هیئت حسابرسی
شرکتهای دیوان محاسبات تهران