قانون تکمیلی قانون قنوات

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین, قوانین و مقررات

قانون تکمیلی قانون قنات ها مصوب سال  ۱۳۱۰/۶/۱۰

ماده ذيل در تحت نمره ۱۰ تصويب و به قانون راجع به قنوات مصوب ۶ شهريور ماه ۱۳۰۹ اضافه مي‌شود.

ماده ۱۰ : هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا در نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حق آبه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري يا تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اينكه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي‌كنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از زمان استفاده بايد به علت استفاده كردن از آب در نقطه پايين‌تر كاسته شود مگر اينكه در تعيين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد