لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین, قوانین و مقررات

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

 

ماده ۱- هر كس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا درتأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند بپرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم ميشود و درصورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از ۶۱ روز تاشش ماه و درهر دوحال به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد چنانچه عمل مرتكب بر طبق قانوني ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم ميشود .

ماده ۲- هر گاه استفاده يا دخالت بنفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايد كه دستور دهنده شخص ديگري بوده كه دراين صورت مجازات مقرردرباره دستور دهنده اجرا خواهد شد .

ماده ۳- مجازات پيش بيني شده در ماده ۱ براي كارگران و افرادي نيز كه بدستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني ميكنند مقرر است .

ماده ۴- هر گاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر درماده ۱ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و يا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكوم ميشوند .

ماده ۵- افراديكه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده ۱ شده اند مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابيهاي حاصله را به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازند . درغير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد

ماده ۶- تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد. .

ماده ۷- دادسراها پس از وصول پرونده و بدرخواست سازمان دينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيهاي حاصله وا عاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد . هرگاه مرتكب از تأديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق اقدام خواهند نمود و سپس هزينه هاي انجام شده را باضافه ۱۰% از مرتكبين وصول خواهد كرد .

ماده ۸- هر كس نسبت به عمليات اجرائي كه بمنظور احداث تأسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه اي از ۶۱روز تا ششماه و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه بدرخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند .

ماده ۹- چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها وانهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه بتقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظائف مزبور اقدام نمايند

–۱۰ اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده ۹ ممنوع است .

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران