مدیریت منابع آب

بوسیله 2018/12/05 آگوست 6th, 2019 حوزه فعالیت

شماره ۲۷۳۰/ت ۲۸۲۲۵ه ۲۰/۳/۱۳۸۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۶۹۴۴۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ وزارت نیرو و به استناد ماده ( ۴ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – ، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منافع آب ایران را بشرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده ۱ – نام شرکت ، شرکت مدیریت منابع آب ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .
ماده ۲ – هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب شامل ساماندهی ، هدایت ، راهبری و پشتیبانی فنی ، مهندسی ، حقوقی ، مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه در زمینه شناخت ، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب ، تاسیسات و سازه های آبی و استحصال انرژی برق آبی و تاسیسات مربوط می باشد .
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین ومقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی با تصویب مجمع عمومی تاسیس نماید .
ماده ۴ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بود و به صورت شرکت سهامی ( خاص ) اداره می شود . این شرکت وکلیه شرکتهای زیر مجموعه دارای استقلال مالی می باشند و طبق اساسنامه ، اصول بازرگانی و آئین نامه های استخدامی ، مالی ، معاملاتی خود اداره می شوند .
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است .
ماده ۶ – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ریال است که به یکصد سهم یکصد هزار ( ۰۰۰/۱۰۰ ) ریالی با نام تقسیم می گردد . صددرصد ( ۱۰۰% ) سهام متعلق به دولت است .
تبصره – تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده ۷ – موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیر مجموعه و انجام هر گونه فعالیت در راستای شناخت ، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب ، تاسیسات و سازه های آبی ( به استثنای امور مربوط به توزیع آب ، جمع آوری وانتقال و تصفیه فاضلاب شهری و ( روستایی ) و ظرفیتهای برق آبی اعم از مدیریت نظارت ، سرمایه گذاری در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو که از طریق شرکتهای زیر مجموعه و یا عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی توسط شرکت انجام خواهد شد . موارد ذیل از جمله آن می باشد
۱ – کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ، از جمله مدیریت وکنترل بهره برداری از منابع آب وانجام امور مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب .
۲ – بررسی وتدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها ، برنامه های بلند مدت ومیان مدت بخش آب و ارایه آنها به وزارت نیرو .
۳ – اجرای برنامه ها ومصوبات کمی و کیفی منابع آب .
۲ – بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها برنامه های بلند مدت ومیان مدت بخش آب و ارائه آنها به وزارت نیرو .
۳ – اجرای برنامه ها ومصوبات وزارت نیرو .
۳ – اجرای برنامه ها و مصوبات وزرات نیرو .
۴ – جمع آوری ، تهیه ، تولید وتحلیل اطلاعات پایه مورد نیاز برای شناخت و رفتار سنجی کمی و کیفی منابع آب .
۵ – راهبری وانجام نظارت در شناخت ، مطالعه و اجرای طرحهای تامین وانتقال آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، پایداری وایمنی سدها ، مهندسی رودخانه ها و سواحل ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره برداری از تاسیسات و سازه های مربوط .
تبصره – تولید انرژی برق آبی توسط شرکتهای زیر مجموعه با رعایت دستورالعملهای بهره برداری وتحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور ( دیسپاچینگ ) خواهد بود .
– ۶ تهیه ، تدوین دستورالعمل ها و روشهای استفاده بهینه از منابع آب و ارایه آنها به وزارت نیرو برای تصویب .
۷ – انجام عملیات لازم به منوظر نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخشهای مختلف مصرف به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه سازی مصرف و کاهش مصارف غیر ضروری .
۸ – تیهه دستورالعملها ، ضوابط ، معیارها و استاندارهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیاست و سازه های آبی وارایه آن به وزارت نیرو برای تصویب .
۹ – انجام اقدامات لازم برای توسعه تحقیقات ، فن آوری ، انتقال دانش فنی ، اطلاع رسانی در زمینه هیا آب و انرژی برق آبی و نیز تامین منابع مالی و پشتیبانی از اینگونه فعالیتها .
۱۰ – انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در ارتقای مدیریت و بهره وری در بهره برداری از تاسیسات وسازه های آبی و برق آبی .
۱۱ – حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تحقیقات در زمینه های تخصصی مرتبط با بخش آب و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصات مورد نیاز بخش آب کشور .
۱۲ – عضویت در انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بین المللی در چارچوب قوانین ومقررات ذیربط .
۱۳ – همکاری با موسسات داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت .
۱۴ – تدوین و پیشنهاد تعرفه های آب برای مشترکین شرکتهای زیر مجموعه به وزارت نیرو وانجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط برای سیر مراحل قانون تصویب ونظارت بر اعمال تعرفه ها در شرکتهای زیر مجموعه .
۱۵ – انجام معاملات وانعقاد قراردادهای مربوط به خرید وفروش عمده آب وانرژی برق آبی از طریق شرکتهای زیر مجموعه .
۱۶ – مدیریت ، توسعه و تامین منابع مالی بخش آب جهت سرمایه گذاری در تاسیسات تامین آب ، انتقال آب وانرژی برق آبی برابر برنامه های مصوب واستفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مال ، فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه .
۱۷ – اتخاذ روش و راهکارهای مدیریت مالی واجرائی و تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصوص اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحها وانجام سایر فعالیتها .
۱۸ – اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی وخارجی ، عرضه اوراق قرضه ومشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک و سایر روشهای تامین مالی و همچنین تضمین شرکتهای زیر مجموعه برای اخذ وام وتسهیلات با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مصوب مجمع عمومی .
۱۹ – برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم به منظور تامین منابع مالی ، جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی و همچنین جلب سرمایه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفیتهای اجرای طرحهای آب و بهره برداری از تاسیسات مربوط .
۲۰ – انجام اقدامات و پشتیبانی های لازم به منظور توسعه مشارک بخش خصوصی کشور برای انجام امور مطالعاتی ، اجرائی بهره برداری و نگهداری طرحهای آب و برق آبی و تاسیسات مربوط بر اساس ضوابط ومقررات مربوط .
۲۱ – هماهنگی و تنظیم روباط فنی ، مالی ، اداری بین شرکتهای زیر مجموعه با یکدیگر و با شرکت .
۲۲ – ارزیابی از عملکرد سالانه شرکتهایی زیر مجموعه در زمینه های مدیریت فنی ، مالی ، اداری ومنابع انسانی .
۲۳ – تشکیل شرکت ومشارکت در شرکتهای دیگر که مرتبط باموضوع شرکت باشد با رعایت مقررات مربوط .
۲۴ – مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد .
فصل سوم – ارکان شرکت
ماد۸ – ارکان شرکت بشرح زیر می باشد :
۱ – مجمع عمومی .
۲ – هییت مدیره ومدیرعامل .
۳ – بازرس و حسابرس .
الف – مجمع عمومی
ماده ۹ – مجمع عمومی از افراد زیر تشکیل می شود :
۱ – وزارت نیرو به عنوان رئیس مجمع عمومی .
۲ – وزیر اموراقتصادی و دارائی .
۳ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
۴ – وزیر جهاد کشاورزی .
۵ – وزیر صنایع ومعادن .
ماده ۱۰ – مجامع عمومی شرکت عبارتنداز :
۱ – مجمع عمومی عادی .
۲ – مجمع عمومی فوق العاده .
ماده ۱۱ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ، صورتهای مالی تلفیقی ، بررسی و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد .
ماده ۱۲ – مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت . تصمیمات در مجمع عمومی عادی به سه رای و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق معتبر خواهد بود . دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ، توسط رئیس مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل ، برای اعضای مجمع ارسال شود .
ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :
۱ – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت .
۲ – انتخاب رئیس واعضای هیات مدیره شرک به پیشنهاد وزیرنیرو برای مدت دو سال .
۳ – انتخاب بازرس و حسابرس شرکت .
۴ – رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی ، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت .
۵ – اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود .
۶ – تعیین حقوق و مزایای اعضای هییت مدیره و حق الزحمه بازرس و حسابرس وانتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
۷ – تصویب اخذ وام واعتبار از منابع داخلی وخارجی با رعایت مقررات مربوط .
۸ – بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و استخدام نیروهای انسانی شرکت .
۹ – تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت .
۱۰ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۱۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هییت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۱۲ – تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیات مدیره ، سازماندهی و ساختار نیروی انسانی شرکتهای زیر مجموعه .
۱۳ – تصویب و ابلاغ ضوابط سرماهی گذاری شرکتهای زیر مجموعه .
۱۴ – بررسیو اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیر مجموعه .
۱۵ – تصویب ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام کارگزاری .
۱۶ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد .
ماده ۱۴ – وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد :
۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در چارچوب قانون و پیشنهاد به هییت وزیران برای تصویب .
۲ – بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
۳ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب
قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب .
ب – هیات مدیره و مدیرعامل
ماده ۱۵ – هیات مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر درتخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است . اعضای هییت مدیره یک نفر را از بین خود بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب خواهند نمود .
تبصره ۱ – رئیس هیات مدیره در حکم معاون وزیر نیرو خواهدبود .
تبصره ۲ – هر یک از اعضای هیات مدیره به صورت تمام وقت در شرکت با شرکتهای تابعه اشتغال داشته و به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می نماید راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه را عهده دار خواهد بود .
ماده ۱۶ – مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره غیر ممکن گردد . اعضای علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی جایگزین خواهند شد .
ماده ۱۷ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می باشدو تصمیمات با اکثریت مطلق آرای اعضاء اتخاذ خواهد شد .
ماده ۱۸ – جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طورمنظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات برای اعضاء ارسال خواهد شد .
تبصره ۱ – اداره جلسات هییت مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره می باشد .
تبصره ۲ – جلسات هییت مدیره در صورت لزوم با درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد .
ماده ۱۹ – هییت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هییت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ پیگیری مصوبات هییت مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد .
ماده ۲۰ – اعضای هیات مدیره شرکت و شرکتهای تابعه حق پذیرش هیچ سمتی ( به صورت موظف وغیر موظف ) در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند و حقوق و مزایای خود را از یکی از شرکتهایی که عهده دار وظایف هیات مدیره در آن هستند دریافت خواهند نمود .
ماده ۲۱ – هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا” در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است . هیات مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد :
۱ – پیشنهاد خط مشی و تائید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارائه به مجمع عمومی عادی برای تصویب .
۲ – رسیدگی و تائید بدجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب .
۳ – تائید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب .
۴ – بررسی و پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه یاانحلال شرکت یا شرکتهای تابعه در چارچوب قانون به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی .
۵ – پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی .
۶ – بررسی و پیشنهاد نسبت به تشکیل کار گروه های تخصصی مرتبط با وظایف .
۸ – پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از بانکها وموسسات اعتباری به مجمع عمومی .
۹ – پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی وارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .
۱۰ – بررسی واتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در هییت مدیره مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد .
۱۱ – تعیین اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه .
۱۲ – تعیین بازرس و حسابرس شرکتهای تابعه طبق قانین ومقررات مربوط .
۱۳ – رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه .
۱۴ – تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه .
۱۵ – انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ومعاملات وفعالیتهای شرکت شرکتهای تابعه ، انجام این وظیفه نباید در امور اجرائی جاری شرکت شرکتهای تابعه خللی وارد آورد .
۱۶ – بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
۱۷ – تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی .
۱۸ – تدوین برنامه های توسعه منابع انسانی برای تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای تابعه با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
۱۹ – آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
۲۰ – تصویب سیاستها وخط مش های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و سیاستهای وزارت نیرو .
۲۱ – بررسی وتصویب ساختار کلان و برامه جذب نیروی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
۲۲ – تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی .
ماده ۲۲ – هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت ، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .
تبصره – مبنای تهیه وتنظیم و ارایه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد .
ماده ۲۳ – هیات مدیره به مسئولیت خودمی تواند قسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعالم تفویض نماید .
ماده ۲۴ – مدیرعالم بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می شود . مدیرعامل در حدود قوانین و مقررا و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد . مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .
ماده ۲۵ – در صورت انقضای مت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ ومعتبر می باشد .
ماده ۲۶ – موارد زیر از جمله وظایف مدیر عامل می باشد :
۱ – اجرای مصوبات مجامع عمومی و هییت مدیره .
۲ – تهیه بودجه سالانه ، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه وارایه آن به هیات مدیره .
۳ – تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت وارائه آن به هیات مدیره .
۴ – اداره امور فنی ، مالی ، اداری استخدامی شرکت .
۵ – پیشنهاد آئین نامه مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکت در هیات مدیره .
۶ – پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
۷ – تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای ( ۱ ) و ( ۳ ) ماده ( ۷ ) اساسنامه وارائه آنها به هیات مدیره جهت تصویب .
۸ – نظارت بر جسن اجرای اساسنامه و آئین نامه های شرکت و انچام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط .
۹ – نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی واشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و وکیل در توکیل .
۱۰ – انجام کلیه امور استخامی در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی .
۱۱ – انجام تصمیم واقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است .
ماده ۲۷ – کلیه چکها و اسناد واوراق مالی قراردادها واسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یا نماینده وی و یکی از اعضای هیات مدیره و یا نماینده منتخب هییت مدیره برسد ومکاتبات اداریه به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی خواهد رسید .
ج – بازرس و حسابرس
ماد۱۲۸ – شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد .
تبصره ۱ – اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
تبصره ۲ – مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید ، تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خودعمل نماید .
فصل چهارم – صورتهای مالی
ماده ۲۹ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تاپایان اسفند ماه همان سال می باشد .
ماده ۳۰ – صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر قانون در اختیار بازرس قرار داده شود .
فصل پنجم سایر مقررات
ماده ۳۱ – این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط ومقررات وزارت نیرو خواهند بود .
ماده ۳۲ – شرت مکلف است ظرف شش ماه آئین نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به مرحله اجرا درآورد تا موقعی که این آئین نامه ها به تصویب نرسیده مقررات قبلی به قوت خود باقی است .
ماده ۳۳ – منظور از شرکت زیر مجموعه ، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت باشد . شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آن متعلق به شرکت باشد شرکت تابعه نامیده می شود . اسامسی شرکتهای زیر مجموعه در جدول پیوست درج گردیده است .
این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۲۷۶۸/۳۰/۸۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ و شماره ۲۷۳۹/۳۰/۸۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف

اسامی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب
ایران

درصد سهام
ردیف نام شرکت دولت شرکتهای دولتی سهام هدف
تابعه وزارت نیرو

۱ آب منطقه ای تهران ۱۰۰
۲ آب منطقه ای فارس ۱۰۰
۳ آب منقه ای کرمان ۱۰۰
۴ آب منطقه ای گیلان ۱۰۰
۵ آب منطقه ای مازندان
و گلستان ۱۰۰
۶ آب منطقه ای خراسان ۱۰۰
۷ آب منطقه ای آذربایجان
شرقی واردبیل ۱۰۰
۸ آب منطقه ای آذربایجان
غربی ۱۰۰
۹ آب منطقه ای سیستان و
بلوچستان ۱۰۰
۱۰ آب منطقه ای غرب ۱۰۰
۱۱ آب منطقه ای هرمزگان ۱۰۰
۱۲ آب منطقه ای اصفهان ۱۰۰
۱۳ آب منطقه ای یزد ۱۰۰
۱۴ سازمان آب و برق خوزستان ۱۰۰
۱۵ شرکت توسعه منابع آب
و خاک سیستان ۱۰۰
۱۶ سازمان آب استان زنجان ۱۰۰
۱۷ توسعه منابع آب ونیروی ایران ۱۰۰
۱۸ شرکت فراب ۴۹
۱۹ شرکت بهره برداری زاینده رود ۴۹ ۴۹
۲۰ شرکت بهره برداری مازندران ۴۹ ۴۹
۲۱ شرکت بهره برداری گلستان ۴۹ ۴۹
۲۲ شرکت بهره برداری گیلان ۴۹ ۴۹
۲۳ شرکت بهره برداری بوشهر ۳۵ ۴۹
۲۴ شرکت بهره برداری فارس ۳۷ ۴۹
۲۵ شرکت بهره برداری وحدت ( مهاباد ) ۴۹ ۴۹
۲۶ شرکت بهره برداری زرینه رود ۴۹ ۴۹
۲۷ شرکت بهره برداری دشت مغان ۴۷ ۴۹
۲۸ شرکت بهره برداری کرخه وشاوور ۴۹ ۴۹
۲۹ شرکت بهره برداری گتوند ۴۹ ۴۹
۳۰ شرکت بهره برداری مارون ( بهبهان ) ۴۹ ۴۹
۳۱ شرکت بهره برداری در ( ناحیه شمال خوزستان ) ۴۹ ۴۹
۳۲ شرکت بهره بردرای میناب رود ۴۹ ۴۹
۳۳ شرکت بهره برداری دشت قزوین ۴۹ ۴۹
۳۴ شرکت بهره برداری دشت گرمسار ۴۹ ۴۹
۳۵ شرکت بهره برداری دشت گلپایگان ۴۹ ۴۹
۳۶ شرکت بهره برداری تهران + ۴۹
۳۷ شرکت بهره برداری دشت ساوه + ۴۹
۳۸ شرکت بهره برداری عمران غرب ۴۹ ۴۹
۳۹ شرکت بهره برداری سد ونیروگاه شهید
عباسپور ۴۹ ۴۹
۴۰ شرکت بهره برداری سد و نیرگاه مسجد
سلیمان ۴۹ ۴۹
۴۱ شرکت بهره برداری سدونیروگاه کرخه ۴۹ ۴۹
۴۲ شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری
جنوب شرق خوزستان ۴۹ ۴۹
۴۳ شرکت تولید وانتقال آب جنوب شرق ۴۹ ۴۹
۴۴ شرکت بهره برداری سد ونیرگاه دز ۴۹ ۴۹

نوع :

اساس نامه

شماره انتشار :

۱۶۹۸۴

تاریخ تصویب :

۱۳۸۱/۱۲/۰۷

تاریخ ابلاغ :

۱۳۸۲/۰۴/۰۲