منشور اخلاقی

بوسیله 2019/08/03 آگوست 6th, 2019 درباره موسسه

 ما معتقدیم بهره گيري از خدمات موسسه براي توسعه پايدار ضروري بوده و این موسسه مي بايست با رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي زير در اجراي طرحهای اقتصادي نقش اساسي داشته باشیم:

  •  رضایت کارفرمایان را اصل اساسی و سرلوحه کاری خود قرار دهیم.
  •  ارائه خدمات را متناسب با صلاحيت خود تقبل نماییم.
  •  راه حل هاي سازگار با اصول توسعه پايدار ارائه نماییم.
  •   همواره مطابق شأن، جايگاه و اعتبار حرفه عمل نمايیم.
  •  دانش و مهارت خود را در سطحي متناسب با توسعه فناوري، قوانين و مديريت ارتقاء داده و با دقت و پشتكار در ارائه خدمات مورد درخواست كارفرمايان كوشا باشیم.
  •   زمانبندی مناسب داشته و در موقع مقرر ارائه خدمت نماییم.
  •   همواره در جهت منافع مشروع كارفرما عمل كرده و خدمات را با صداقت و امانت انجام دهیم.
  •   به شهرت و تجارت کارفرمایان احترام بگذاریم و حافظ منافع و رازداری آنان باشیم.
  •   در بازار كسب و كار بصورت شفاف و صادقانه رفتار نماییم.

و به اين منظور مديران و كاركنان موسسه، خداوند مهربان را ناظر بر اعمال خود دانسته و بر آنچه تعهد كرده­ايم پايبند مي­باشيم آرمان، اهداف و ارزشهاي موسسه را ارزشهاي شغلي خود دانسته و بر رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي پایبند هستيم .سرمايه گذاران كارآفرينان جامعه هستند و از هيچ تلاشي براي موفقيت سرمايه گذاري آنان دريغ نمي كنيم و امور محوله را به نحو شايسته انجام داده و براي ارائه خدمات با كيفيت رقابتي بر توسعه مستمر دانش، بينش و مهارت خود مي افزائيم. در حفظ اطلاعات و اسناد و مدارك كه به امانت در اختيار داريم كوشا و امين بوده و با پشتوانه علمي و اجرائي كاركنان موسسه و همكاري و مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي پاسخگوي مراجعين و كارفرمايان محترم هستيم.