نظریه مشورتی در خصوص عدم امکان وقف بستر۱۳۸۹/۹/۲۴

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

نظريه مشورتي در خصوص عدم امكان وقف بستر

شماره ۴۴۵۷/۷ تاريخ ۱۳۸۹/۹/۲۴

نظر باينكه طبق قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بستر و حريم رودخانه ها جزء مشتركات بوده و ثروت ملي محسوب ميشود بالفرض كه اين بستر از محدوده زمينهاي موقوفه بگذرد بلحاظ اينكه وقف در انفال و اموال عمومي مصداق ندارد ، اين اراضي در اختيار وزارت نيروست و دولتي محسوب ميشود.