وزارت کشور

بوسیله 2018/12/08 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

با توجه به وجود خشكسالي در برخي از استانهاي كشور و ضرورت مديريت منابع آب در اين استانها در سال ۱۳۸۵ و به منظور ايجاد هماهنگي در سياستهاي اجرايي توزيع و مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي، صنعت و شرب و سياست هاي راهبردي مصرف آن و تعيين اولويتهاي تهيه طرحهاي جامع تأمين آب در نقاط مختلف كشور در سال ۱۳۸۵، ستاد مديريت منابع آب متشكل از وزيران كشور، نيرو، جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور تشكيل مي شود تا نسبت به تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب اقدام و ظرف سه ماه به هيئت وزيران ارايه نمايد.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

تنظيم متن كنترل ابلاغ تأييد انطباق متن و تصميم تأييد نهايي

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفترمعاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.