کارگاه های آموزشی و تخصصی حقوق و آب

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 آموزش

کارگاه های آموزشی و تخصصی حقوق و آب

 • آشنایی با اصول کلی حاکم بر حقوق آب ایران
 • آشنایی با اصول مدیریت یکپارچه منابع اب
 • حکمرانی آب در حقوق آب ایران
 • ساختار سیاست کیفری آب ایران
 • آلودگی منابع آبی
 • مبانی حریم در فقه اسلامی
 • حریم آبهای زیرزمینی در قوانین ایران
 • حریم آبهای سطحی در قوانین ایران
 • نظام بهره برداری از رودخانه ها در ایران
 • بهره برداری از سواحل در حقوق آب ایران
 • نظام حقابه ها در حقوق آب ایران
 • مالکیت منابع آبی در حقوق آب ایران
 • نظام تعادل بخشی آبهای زیر زمینی