دسته بندی ها

حوزه فعالیت

کیفیت آب

کیفیت آب آشامیدنی کیفیت آب آشامیدنی شامل بررسی پارامتر های شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژیکی آب. کیفیت آب آشامیدنی شاخص تعیین کننده ای در سلامت مصرف کنندگان آب است. به همین…

ادامه مطلب