دسته بندی ها

قوانین و مقررات

تغییر در مفاد پروانه ۱۳۸۷/۰۶/۰۷

هرگونه تغيير درمفاد پروانه درصلاحيت كميسيون شماره ۴۰۰/۱۰۹۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده از پرونده هاي چاههاي موجود مشاهده مي گرددكه دربرخي مواردمديران وكارشناسان اقدام به تغيير مفاد…

ادامه مطلب

بخشنامه لزوم استفاده از نماينده حقوقي ۱۵/۵/۱۳۸۷

حسب گزارشهاي واصله در برخي موارد مشاهده گرديده كه شركتهاي دولتي جهت معرفي نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني از كارشناسان شركتهاي طرف قرارداد و پيمانكاران استفاده…

ادامه مطلب

استفتاء درخصوص عدم امکان وقف رودخانه ها وانهار۷۵/۱۱/۶

شرکت آب منطقه ای خراسان شماره ۲۱۳/۷۰۶ تاریخ ۷۵/۱۱/۶ حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ومرجع تقلید شیعیان جهان دامت افاضاته باسلام وآرزوی طول عمر باعزت وتوفیق روزافزون…

ادامه مطلب