دسته بندی ها

قوانین

قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار

‌ماده اول – بنگاه مستقل آبياري كه به موجب قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۲۲ به منظور توسعه و اصلاح امور‌آبياري كشور و نظارت در آن…

ادامه مطلب